Gratis verzending vanaf € 50,-

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Dealer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. BMW dealer (“Dealer”): de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Dealer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dealer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Dealer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden, eventueel via een link, aan de consument beschikbaar gesteld. Dealer is als alternatief gerechtigd om aan de consument aan te geven dat de algemene voorwaarden via de site van Dealer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en blijven deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in redelijkheid door Dealer vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Elk aanbod en elke offerte van Dealer is vrijblijvend en Dealer is gerechtigd het aanbod respectievelijk de offerte op elk moment voordat het is geaccepteerd te wijzigen en aan te passen.
 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Dealer niet.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties en andere gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de consument.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, met dien verstande dat Dealer niet kan garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en de bevestiging daarvan door Dealer en het door de consument voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Dealer kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Dealer op grond van dit onderzoek naar haar redelijk oordeel goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Dealer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Dealer retourneren, conform de door Dealer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan Dealer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Dealer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Dealer dit bedrag binnen een redelijke termijn na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Dealer.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Dealer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de volgende producten:

 1. die door Dealer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of prijsindexatie.
 2. De in het aanbod van producten  genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door Dealer. Bij druk – en zetfouten is Dealer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Gebreken en Garantie

 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 week na levering aan Dealer schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan de koop definitief is. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 2. Dealer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. Ten aanzien van de producten is een garantietermijn van 24 maanden van toepassing, op basis van de desbetreffende garantievoorwaarden. De garantieaanvraag wordt beoordeeld door de BMW / MINI dealer.
 4. De garantie van Dealer op de producten geldt niet indien:
  - De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken en/of indien een gebrek het gevolg is van ondeskundig gebruik en/of foutieve montage;
  - De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Dealer en/of op de verpakking behandeld zijn
  - De geleverde producten in strijd met de desbetreffende montage- of gebruikersinstructie behandeld zijn.

Artikel 11 - Levering en risico

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Dealer kenbaar heeft gemaakt.
 2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust direct na aflevering bij de consument.

 

Artikel 12 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen voorafgaand aan  aflevering te worden voldaan, per bank of credit card, bijvoorbeeld via iDEAL.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Dealer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Dealer directe aanspraak op de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 13 – Privacy

Dealer zal te allen tijde de persoonsgegevens van de consumenten vertrouwelijk behandelen en indien en voor zover van toepassing de desbetreffende wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, in acht nemen.

 

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Dealer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. De rechter in het arrondissement waar Dealer gevestigd is, is exclusief bevoegd om van geschillen kennis te nemen.